1. §. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu

Internetowego squadmebli.pl dostępnego pod adresem http://www.squadmebli.pl

2. Właścicielem Sklepu Internetowego squadmebli.pl jest Właścicielem Sklepu Internetowego squadmebli.pl jest Marcin Kwapisz prowadzący działalność pod firmą Dream of the cosmetics 

z adresem głównego miejsca wykonywania działalności przy Zegrzyńskiej 29/57,  05-119 Legionowo, wpisana do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem:

info@squadmebli.pl


2. §. 2 DEFINICJE

1. Właściciel, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego squadmebli.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności

5. Sklep – Sklep Internetowy squadmebli.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.ploneres.pl.

6. Regulamin  – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8. „Moje Konto” – miejsce dostępne dla Klienta po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in.

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

3. §. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania

ze Sklepu Internetowego squadmebli.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

3. Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W

przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone „Moje Konto”.

4. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na „Moje Konto” podając adres e-mail i

hasło.

5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku

warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.


4. §. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a)          Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż V10 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż

V25 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Safari 7,

b)          Włączoną obsługę Java Script,

c)           Aktywny adres e-mail.

2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu squadmebli.pl wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania

strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu

przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez

Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą

ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu

końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://www.ploneres.pl/informacja-o-plikach-cookie

3. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią

Regulaminu.

5. §. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne „Moje Konto”.

2. Klienta może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku

3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie:

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument

rezygnuje z utworzenia „Mojego Konta” i funkcjonalności do niego przypisanych.

aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

są to:

1. Imię i nazwisko,

2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego

6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał

10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest

11. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt 7. należy rozumieć w szczególności

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela zostanie

14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez

15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

3. Numer telefonu.

adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

1. Firmę,

2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

5. Numer telefonu.

aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w

formularzu rejestracyjnym.

aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na „Moje Konto” w ciągu 2 lat od

ostatniej aktywności.

równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do „Mojego Konta” oraz jego usunięciem.

1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania

Sklepu,

2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź

popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi

działalności,

4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi

działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje Konto”,

5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności

lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za

pośrednictwem wiadomości e-mail.

podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy

odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

przesłane na podany w usłudze „Moje Konto” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą

elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem „Mojego Konta”. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie

usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail

podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie „Mojego Konta”.

wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

6. §. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Właściciel prowadzi sprzedaż detaliczną towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego squadmebli.pl.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego squadmebli.pl są: Sprzedający oraz

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym „Moje Konto”) jak i z

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez

6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

7. W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie

8. Zamówienia można składać na stronie internetowej Sklepu. Po wybraniu interesującego produktu należy kliknąć

Klient.

Klientem niezarejestrowanym.

art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks

cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie

zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Sprzedającego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane

następnego dnia roboczego.  Zamówienia można składać również e-mailem na adres: info@squadmebli.pl

Zamówienia można składać także telefonicznie: 00000000 . Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w

godzinach 9:30-17:30 w dni robocze, a w soboty od 9:30-14:00.

potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta.

Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego

Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na

wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

„Dodaj do koszyka", automatycznie zostanie stworzony koszyk Klienta. Po wybraniu wszystkich produktów oraz

9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep, list

10. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu squadmebli.pl podawane są w polskich złotych i

11. Ceny zawierają koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W wypadku wyrażenia woli przez Klienta

12. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego

13. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez

14. Sprzedający może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych na stornach Sklepu. Zmiany

15. Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu - paragon, a na życzenie Kupującego fakturę VAT.

16. Termin dostarczenia przesyłki na terenie kraju wynosi 3-7 dni roboczych od momentu otrzymania płatności z

17. Jeżeli Klient, przed wysłaniem towaru, zostanie poinformowany o tym, że towar może dotrzeć do niego z

18. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w witrynie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami

naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” system poprowadzi Klienta przez wszystkie kroki realizacji zamówienia. W celu

wysłania zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści, oraz

podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

zawierają podatek VAT.

dostarczenia towaru poza Rzeczpospolitą Polską zostanie naliczona dodatkowa opłata za transport. Zostanie ona

uzgodniona indywidualnie z Klientem.

skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie

zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje

skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż

obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić

Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu zaksięgowania wpłaty) zmianę treści zamówienia.

Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia

zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 11 pkt 7.

mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian warunków akcji

promocyjnych w dowolnym momencie. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w

stosunku do Klientów, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.

zastrzeżeniem §. 10 ust. 2 i 3. Uwaga: przy każdym towarze podana jest jego dostępność. Jest to czas, który upływa

od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni

robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie

czasu najdłuższego z podanych.

opóźnieniem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji.

magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem,

Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty zwróci mu otrzymaną od

niego sumę pieniężną.

7. §. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysłanie go wiadomością e-mail

3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje

Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed upływem terminu.

na adres info@squadmebli.pl

umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia

towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie

odesłane pocztą.

Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38. ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w

odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej

naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób,

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób

9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od

10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem

konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub

konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych

usług lub rzeczy;

7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni po odstąpieniu od umowy na adres Sklepu.

 Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę,

przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z

zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przelewem bankowym na konto bankowe wskazane

przez Klienta.

płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta

dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. §. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy squadmebli.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną usługi „Moje Konto”, w celu zdiagnozowania

3. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do usługi „Moje Konto” w taki

4. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

9. §. 9. PŁATNOŚCI

1. Za zakupy w Sklepie można za pośrednictwem PayU SA – zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia

2. Płatności można dokonać również przelewem na konto ………… w terminie do 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

10. §. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do

umowy sprzedaży.

3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed

4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego squadmebli.pl, który dokonuje

5. Właściciel nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i

6. Właściciel zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w

7. Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie

prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom

pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania

przesyłki.

dostępem osób nieupoważnionych.

przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej

nakazującej Właścicielowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były

strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

szczególności Klienta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i

żądania ich usunięcia.

przesłania do Właściciela pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy

Klienta.

8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta

9. Wraz z usunięciem „Mojego Konta” Właściciel usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym

oraz wypowiedzeniem umowy.

przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych

takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych

niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

11. §. 11. REKLAMACJE

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej

Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i następne

Kodeksu cywilnego.

3. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia

reklamacji, zawierać:

Imię i nazwisko,

numer zamówienia,

opis wad towaru,

datę zakupu.

4. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną  powinno, aczkolwiek nie jest to

wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

Imię i nazwisko,

opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,

wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Klienta.

5. Zastosowanie się do ust. 3 lub 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

6. Sprzedający na wniosek Klienta udziela mu informacji na temat etapu realizacji reklamacji.

7. Reklamacje można składać mailowo pod adresem:

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

9. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający może zaproponować Klientowi naprawę towaru, jego

wymianę na inny o równej wartości lub zwrot pieniędzy.

10. Zwrot pieniędzy wskazany w ust. 9 niniejszego paragrafu odbywa się przelewem bankowym na konto bankowe

wskazane przez Klienta.

12. §. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla

3. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia

jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania

do sporów,  których stroną jest Konsument.

umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto

informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie

zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.